REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AWAKENING CHAMBER

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Zakup wstępu do skorzystania z usług oferty Awakening Chamber, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych oraz, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku indywidualnych przeciwwskazań medycznych do korzystania z terapii należy skonsultować się z lekarzem.
 3. Istnieje konieczność wcześniejszej rezerwacji terminów.
 4. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji na usługi jednak nie później niż na dobę (24 godz.) przed planowaną wizytą.
 5. Goście zobowiązani są do kulturalnego zachowania i nie zakłócania spokoju innym Gościom.

 

WEJŚCIA JEDNORAZOWE I PAKIETY

 1. Każda osoba chcąca skorzystać z usług Awakening Chamber zobowiązana jest do wykupienia jednorazowego wejścia lub pakietu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Pakiety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.
 3. Data ważności karnetu zaczyna biec od dnia jego zakupu.
 4. Pakiety mają termin ważności. Termin ważności pakietu może zostać przedłużony na kolejny okres, jeśli przed upływem ważności zostanie zakupiony kolejny pakiet. Po upływie tego terminu niewykorzystane godziny nie będą uznawane.
 5. W przypadku rezygnacji z usług Awakening Chamber przed wykorzystaniem wszystkich zabiegów lub upływem daty ważności wybranego pakietu, Awakening Chamber nie zwraca uiszczonych opłat.

 

BONY PODARUNKOWE

 1. Bony Podarunkowe są na okaziciela i nie podlegają zwrotowi.
 2. W przypadku realizacji bonów wielosesyjnych pakiet sesji przypisywany jest do użytkownika w trakcie pierwszej wizyty.
 3. Sesje z bonów wielosesyjnych mogą być wykorzystane przez jedną osobę. 
 4.  Bony Podarukowe są ważne 12 mięsięcy od daty zakupu, po upływie tego czasu Bony podarunkowe nie będą uznawane.

 

KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Klient posiadający rezerwację jest zobowiązany przyjść na umówioną godzinę. W przypadku spóźnienia wizyta nie zostanie przedłużona i zakończy się w określonym czasie.
 2. Podczas przebywania w komorze floatingowej należy zachować szczególną ostrożność, nie wykonywać gwałtownych ruchów, chlapać, ani zanurzać pod wodę twarzy.
 3. Klient przed każdą sesją floatingu (wejściem do komory) zobowiązuje się do dokładnego umycia i spłukania całego ciała.
 4. W razie złego samopoczucia lub zaistniałych przeciwskazań Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie obsługi Awakening Chamber.
 5. Awakening Chamber nie ponosi odpowiedzialności za niebezpieczne zachowanie się osób podczas korzystania z usług oraz za pozostawione przez Klienta rzeczy.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Dostępne formy płatności:
  – Płatność gotówkowa
  – Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

 

OBSŁUGA PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

POLITYKA ZWROTÓW

 1.  Ze względu na indywidualny charakter bonów podarunkowych kupionych osobiście w recepcji floatarium, nie podlegają one zwrotowi, ani wymianie na gotówkę zgodnie z Dz.U.2000.22.271 Art.10 ust.3.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

REKLAMACJE

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Awakening Chamber za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email katowice@awakening-chamber.pl, pod numerem telefonu +48 727 719 888 lub osobiście w recepcji floatarium.
 2. W treści reklamacji Klient powinien wskazać swoje imię, nazwisko oraz przedstawić i uzasadnić na czym polega niezgodność usług świadczonych przez Awakening Chamber z zawartą Umową.
 3. Reklamacje składane przez Klienta będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

 

POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że: RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 2.  W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 oraz 14 RODO, PsyTech Adam Będkowski niniejszym przekazuje Pani/Panu informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3.  Administratorem Pani / Pana danych jest firma PsyTech Adam Będkowski (dalej zwanej „ PsyTech Adam Będkowski” lub „Administrator”) z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tysiącleca 90, 40-871 Katowice.
 4.  Kontakt listowny: adres administratora, z dopiskiem „Dane osobowe” Telefoniczny: 727 719 888, e-mail: katowice@awakening-chamber.pl.
 5.  Pani / Pana dane są/będą przetwarzane w następujących celach:
  –  w celu założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym  (jeżeli zdecydowała się Pani/zdecydował się Pan takie konto założyć), i/lub
  –  w celu przyjmowania składanych przez Panią/Pana zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w celu ich realizacji, w tym realizacji kupionych usług i innych produktów,
  –  w celu prowadzenia działań wspierających sprzedaż, tj. świadczenia usługi wysyłki newsletterów i promocji
  –  w celu marketingowym (prowadzenia badań i analiz marketingowych) oraz dokonania profilowania w związku z koniecznością analizy zachowań użytkowników podczas zakupów za pośrednictwem strony internetowej (w szczególności w zakresie porzuconych koszyków) oraz dla dostosowania treści wysyłanych Pani/Panu materiałów marketingowych.
  –  w tych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dostarczaniu klientom PsyTech Adam Będkowski informacji o ofercie i dostępnych promocjach. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Okres ten może ulec skróceniu, jeśli wyrażony zostanie przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
  –  podstawą prawną przetwarzania we wskazanych wyżej celach marketingowych może być też Pani/ Pana zgoda, jeżeli taka zgoda została przez Panią/ Pana udzielona. W takiej sytuacji przetwarzanie dokonywane będzie przez okres do ewentualnego cofnięcia przez Panią / Pana zgody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla PsyTech Adam Będkowski w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
  –  w każdym z powyższym przypadków (ale wyłącznie tam, gdzie mieć to będzie zastosowanie) okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony na czas, przez który PsyTech Adam Będkowski zobowiązana jest przechowywać stosowną dokumentację zgodnie z przepisami prawa.
 6.  Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PsyTech Adam Będkowski, w szczególności prowadzącym obsługę sklepu internetowego, dostawcom usług IT, firmom kurierskim oraz podmiotom świadczącym usługi marketingu.
 7.  Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowych.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. W odniesieniu do przetwarzania, które dokonywane jest na potrzeby marketingu bezpośredniego lub gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadniony interes Administratora (jeżeli sytuacja ta dotyczy Pani/ Pana zgodnie z informacjami zawartymi w części „Cele/podstawy prawne/ okres przetwarzania danych”) przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania).
 10. W odniesieniu do przetwarzania, które dokonywane jest w sposób zautomatyzowany, ma Pani/Pan prawo otrzymać od Administratora dane Pani/Pana dotyczące (w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu przez komputer) oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi.
 11. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody, ma Pani / Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem, wówczas może Pani / Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. W Rzeczpospolitej Polskiej właściwym organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 roku będzie/ jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych w celu założenia konta (jeżeli zdecydowała się Pani/zdecydował się Pan takie konto założyć), i/lub celu marketingowym jest dobrowolne.
 14. Podanie danych osobowych w celu wykonania usługi jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ani wykonanie umowy.
 15. Przygotowując treść powyższej informacji PsyTech Adam Będkowski kierowała się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe i precyzyjne, zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO. Jeżeli mimo to ma Pani/Pan jakiekolwiek uwagi, wątpliwości lub pytania, należy w tym celu skontaktować się z PsyTech Adam Będkowski.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Awakening Chamber zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, w cenniku usług i produktów.
 2.  Podanie danych personalnych oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przez firmę PsyTech Adam Będkowski.

 

DANE FIRMOWE:
PsyTech Adam Będkowski
ul. Tysiącleca 90
40-871 Katowice
NIP 634-243-56-90
REGON 240-044-052